Menu

Waarom rechtstreeks boeken?

Algemene voorwaarden

 

algemene voorwaarden

De gegevens die zich in deze offerte bevinden gelden als bindend. Different Hotels NV levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Different Hotels NV behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Different Hotels NV. Different Hotels NV sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Different Hotels NV en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Different Hotels NV.

 

algemene verkoopsvoorwaarden van different hotels NV

 

Artikel 1.

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van Different Hotels NV. Deze voorwaarden worden in deze offerte vermeld en zijn hierdoor op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

Artikel 2.

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door de Directie, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

Artikel 3.

De hotelhouder is slechts aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken die een hotelgast die in het hotel logeert binnenbrengt, voor een maximaal bedrag van honderd maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid tenzij de zaak effectief in bewaring werd gebleven, de hotelhouder weigerde waardepapieren, geld en waardevolle zaken in bewaring te nemen of wanneer de beschadiging het gevolg is van de fout van de hotelhouder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan de gast zelf of de persoon die hem vergezelt, bezoekt of bij hem in dienst is; gewapenderhand gepleegde diefstal of de aard of het gebrek van de zaak. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, moet de hotelgast de schade onmiddellijk na de vaststelling erven kenbaar maken aan de hotelhouder.

Artikel 4.

Bij het tekenen van deze offerte verbindt de klant zich ertoe dat men akkoord gaat om een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag die op de door de klant getekende offerte staat.De prijs is contant betaalbaar, netto en zonder reductie. In geval van niet betaling zal de prijs van rechtswege verhoogd worden met verwijlintresten aan de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1.500 euro per invordering. Bovendien laat elke laattijdige betaling van een enkele factuur van Different Hotels nv toe alle prestaties op te schorten van welke aard ook, dat nog aan het lopen is. Desgevallend kan Different Hotels nv het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de hotelgast die zich in het hotel bevinden, worden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur.

Artikel 5.

Different Hotels NV, zo zij dat wensen, van rechtswege en zonder verrechtvaardiging te moeten leveren, elke aanvaarding van een bestelling, elke reservatie of elke te leveren of voor te zetten prestatie onderwerpen aan de integrale of gedeeltelijke betaling van de bedragen die haar verschuldigd zijn of zullen worden, ook onder de vorm van voorschot, afkorting of volledige regeling, zelf anticipatief.

Artikel 6.

Elk geschil behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Tongeren en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om van deze clausule afstand te doen bij invordering.

Artikel 7A - annuleringsvoorwaarden via externe partner websites tot 9 kamers

De standaard annuleringsvoorwaarden – flexible rate:

Individuele boekingen (1 tot 9 kamers)

Bij een annulatie binnen de 24 u voor aankomst is 100 % van de reservatiewaarde* voor jouw rekening.  Bij een no show is 100 % van de reservatiewaarde* voor jouw rekening.

De non-refundable rate:

Deze reservatie is volledig vooruit betaald. In geval van annulering, wijziging of indien je niet komt opdagen (no show) kan het bedrag niet worden terugbetaald.

Artikel 7B. - Betalings- en annuleringsvoorwaarden groepen (vanaf 10 kamers):

Gedeeltelijke annulatie

  1. Vanaf de datum van ondertekening van het contract en tot 90 dagen voor de datum van het evenement, kan 30% van het aantal deelnemers per dag kosteloos worden geannuleerd.
  2. Tussen 89 en 30 dagen voor het event, kan het aantal deelnemers per dag met 20% verminderd worden zonder kosten.
  3. Tussen 29 dagen en 7 dagen voor het evenement mag het aantal deelnemers per dag kosteloos met 10% verminderd worden.
  4. Op 6 dagen of minder voor het event kan geen rekening meer worden gehouden met een vermindering van het aantal deelnemers en zal het event volledig aangerekend worden.

Volledige annulatie

  1. Vanaf de datum van ondertekening van het contract tot 90 dagen voor het event, zal het hotel 30% van de waarde van het event aanrekenen als dossierkosten.
  2. Tussen 89 en 60 dagen voor het event zal het hotel 40% van de waarde van het event aanrekenen.
  3. Tussen 59 en 30 dagen voor het event rekent het hotel 60% van de waarde van het event aan.
  4. Tussen 29 dagen en 7 dagen voor het event zal het hotel 80% van de waarde van het event aanrekenen.
  5. 6 dagen of minder voor het event, zal het hotel de volledige waarde van het event aanrekenen.

Bij elke groepsreservering vanaf 10 kamers gaat de betaling als volgt:

Binnenland (Belgische bedrijven of personen): Eerste aanbetaling vindt plaats bij ondertekening, te bedrage 50% van de reserveringswaarde bij bevestiging; 10 dagen voor aanvang event 25%; de resterende 25% plus eventuele extra’s mogen op factuur.

Buitenlandse bedrijven of personen:  Eerste aanbetaling vindt plaats bij ondertekening, te bedrage 100% van de reserveringswaarde bij bevestiging. Het is niet mogelijk facturen te versturen naar het buitenland. Extra's dienen ter plaatsen afgerekend worden.

VZW’s, MICE kantoren, clubs, verenigingen, privé gezelschappen en andere intermediairs in binnenland en buitenland: 100% van de reserveringswaarde bij bevestiging. Extra's dienen ter plaatsen afgerekend worden. Het is niet mogelijk een factuur te sturen. 

Artikel 8

De klant zal bij het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan het desbetreffende Different Hotel de gegevens zal opnemen. Zo de klant de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. minibar, wellness, bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het hotel het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen, op de enkele voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de klant wordt bezorgd, hetzij elektronisch hetzij per post. In ieder geval dient de klant de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren zo hij meent dat ze niet terecht is gebeurd.

Bijkomende bepalingen

Prijsstijgingen

Different Hotels NV behoudt zich het recht voor om de prijzen van onze producten/diensten (arbeid, of bijvoorbeeld inkoop eten en drinken) aan te passen indien de marktprijs van de grondstoffen (gezien er wordt gewerkt met dagverse producten, waar de prijs stevig kan fluctueren), arbeid of andere relevante kosten stijgt. Dergelijke prijswijzigingen (welke niet gelimiteerd zullen zijn tot bovenstaande zaken) zullen van kracht worden na schriftelijke kennisgeving aan de Klant.


Supplementen voor Allergieën en Allergenen

In gevallen waarin aanpassingen aan het product of de dienst moeten worden gemaakt om aan de specifieke behoeften van de Klant met betrekking tot allergieën of allergenen te voldoen, behoudt Different Hotels NV zich het recht voor om eventuele supplementen in rekening te brengen voor deze aanpassingen. Deze supplementen zullen voorafgaand aan de levering schriftelijk aan de Klant worden medegedeeld. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt de Klant in met de hierboven beschreven bepalingen met betrekking tot prijsstijgingen en supplementen voor allergieën en allergenen."**


Betalingstermijnen

De betalingstermijn van een door Different Hotels NV opgestelde factuur of een factuur opgemaakt door een van de hotels bedraagt 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de factuur is verstuurd.

Aansprakelijkheid

Het hotel is niet aansprakelijk voor schade aan auto's en diefstal van spullen die in de auto zijn achtergelaten, verlies of verdwijning van kostbaarheden die niet in de kluis op de kamer of bij de receptie zijn opgeborgen, of voor goederen die onbeheerd zijn achtergelaten in openbare ruimtes, gangen of vergaderzalen. 

In geval van overmacht is het hotel niet aansprakelijk voor enige gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van het contract als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis veroorzaakt door derden, overheidsmaatregelen of overmacht, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, lock downs, overstromingen, brand of terroristische aanslagen.

Roken
Al onze hotels en hotelkamers zijn strikt rookvrij. Het hotel behoudt zicht het recht om een vast bedrag van 150 euro in rekening te brengen als schoonmaakkosten aan gasten die in het hotel of in een kamer roken. 

Posters
Het is niet toegestaan om posters op muren, vloeren of plafonds te bevestigen, met nietjes of op andere wijze. De klant is verantwoordelijk voor het herstellen van eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze regels. 

(Huis)dieren meenemen naar het hotel

Om de netheid en hygiëne in onze accommodatie te behouden, willen we graag benadrukken dat (huis) dieren/honden nooit zijn toegestaan op of in het bed (ook niet in een mand)

Daarbij is het wassen of schoonmaken van huisdieren in de douche, het bad, de wastafel of andere dergelijke plekken in de kamer/hotel niet toegestaan.

Als deze regel wordt overtreden, zal er allereerst een boete van 150 euro in rekening gebracht, omdat we de kamer hierna zorgvuldig moeten reinigen om deze volledig allergie vrij te maken. Bijkomend zullen de eventuele herstelkosten om de gedane schade te repareren ook in rekening worden gebracht.

Voor eventuele schade zoals krabben of bijten aan bijvoorbeeld meubels, accessoires, deuren worden afzonderlijke kosten in rekening gebracht. We vragen alle boekers die hun huisdier (met nadruk op honden) mee brengen naar een Different Hotel om een borg van 250 euro te storten of een creditcardgarantie te verstrekken. Deze borg wordt volledig terugbetaald na uw verblijf, op voorwaarde dat er geen 1 van bovenstaande punten wordt geconstateerd in de de accommodatie.

Informatie over de remarketingtags van Google

Om persoonlijke en op gedrag gebaseerde reclame (‘behavioural targeting’) te kunnen aanbieden, maakt deze website gebruik van remarketingtags, een dienst van Google Inc. (hoofdkantoor in Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna ‘Google’ genoemd). Als u deze website opent, plaatst Google cookies op het eindapparaat dat u gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks getallen die gelezen kunnen worden om het gedrag van gebruikers te analyseren. Wij gebruiken de cookies om te achterhalen welke partnerwebsites u op het eindapparaat hebt geopend en welke advertenties er daar te zien waren. Bij het aanbieden van op gedrag gebaseerde reclame vinden we het heel belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom gebruiken we alleen geanonimiseerde gegevens om de kwaliteit van de reclameboodschappen te verbeteren. We slaan de gegevens niet op en/of voegen ze niet samen om uw identiteit te kunnen achterhalen. U kunt op eender welk moment beslissen of u nog gepersonaliseerde reclame te zien wilt krijgen of niet. De cookies die wij aanmaken, verlopen automatisch na negentig dagen, tenzij u ze voordien handmatig blokkeert of uitschakelt. U kunt de cookies die Google plaatst permanent uitschakelen door de instellingen voor cookies te veranderen via deze link. Hier kunt u de reclame-instellingen van Google wijzigen. U kunt cookies ook uitschakelen door naar de deactiveringpagina van het Network Advertising Initiative te gaan en daar de instructies te volgen. Meer informatie over de remarketingdienst van Google vindt u hier.

department internationaal vlaanderen

Het departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.

Department Internationaal Vlaanderen; dienst toeristische vergunningen. Boudewijnlaan 30 bus 8, 1000 Brussel. 0032 2 553 29 50 logies@iv.vlaanderen.be.

Hotel

Happy to help


')